Polityka prywatności

z dnia 25 maja 2018 roku zaktualizowana dnia 10.09.2020 roku


Administrator Danych Osobowych:

1. Anita Narolska, NIP: 5741747686, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: DesignStyl s.c. Anita Narolska, Małgorzata Narolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 178, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732833305,

2. Małgorzata Narolska Adimat, NIP: 5732326666, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: DesignStyl s.c. Anita Narolska, Małgorzata Narolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 178, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732833305,

razem jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej DesignStyl s.c. Anita Narolska, Małgorzata Narolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 178, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732833305;

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest Anita Narolska i Małgorzata Narolska jako wspólnicy spółki cywilnej prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej DesignStyl s.c. Anita Narolska, Małgorzata Narolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 178, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732833305.

2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu Sklepu internetowego lub tak jak zostało to opisane w Polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Administratora Danych Osobowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego. Oznacza to, że jeśli Zamawiający posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy takie dane Zamawiającego jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP firmy, adres, adres do wysyłki jeśli jest inny, adres e-mail, numer telefonu.

2. Sprzedawca jest także Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na newsletter i osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz, które wyraziły zgodę na profilowanie.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,

c) w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

d) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

e) w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych celów) a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Zamawiającego (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

f) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Zamawiającego, jeśli zapisał się na newsletter (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

g) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Zamawiającego, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

h) w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Zamawiającego, jeśli wyraził on chęć profilowania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

a) w przypadku realizacji zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy - do czasu wycofania tej zgody,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego,

d) w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania - przez okres do czasu wycofania zgody przez Zamawiającego na takie przetwarzanie.

§ 3

Formuła zakupowa Twisto

1. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) DESIGNSTYL SPÓŁKA CYWILNA ANITA NAROLSKA MAŁGORZATA NAROLSKA  WRĘCZYCKA 178  42-202 CZĘSTOCHOWA , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  https://designstyl.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. a) i b) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.  

4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 4

Uprawnienia Zamawiającego

1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o udzielenie informacji, czy jej dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Administrator jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji wniosku przez Administratora wynosi 1 miesiąc, nie dłużej jednak niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach, licząc od dnia otrzymania wniosku.

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, jeżeli stwierdzi nieścisłości w zgromadzonych przez tego Administratora danych osobowych.

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody tej Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

d) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO - w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba, której dane dotyczą może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

e) prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki.

f) prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania przez Osobę, której dane dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:

a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: designstyl@designstyl.pl

b) drogą telefoniczną pod nr telefonu: +48 731 344 000

c) drogą listowną na adres siedziby Sprzedawcy: DesignStyl s.c. Anita Narolska, Małgorzata Narolska z siedzibą w Częstochowie, ul. Wręczycka 178, 42-202 Częstochowa.

3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

4. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Zamawiającego oraz inne jego dane, które przetwarza podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi wiąże nas umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Pliki cookies

1. Witryna www.designstyl.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Zamawiający. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Zamawiający korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Zamawiającym dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Zamawiającego na stronie.

4. Cookies identyfikuje Zamawiającego, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Zamawiającego ustawień i personalizację interfejsu Zamawiającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Zamawiający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Zamawiającemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Zamawiający w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome,  Opera,  Safari  Itp. 


Copyright (c) 2016 DESIGNSTYL Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Internet Plus s.c.